بررسی بیناب نشری پر پلاسما در جوشکاری ورق فلز st14 بوسیله لیزر Nd:YAG پالسی
در این مقاله تاثیر شرایط کاری مختلف مانند پهنا و توان بیشینه پالس ، نرخ شارش و نوع گاز محافظ بر جوشکاری لیزری ورق st14 مورد استفاده در ساخت بدنه خودرو با استفاده از لیزر Nd:YAG پالسی 400 وات با رویکرد بیناب نمایی مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصات جوش مانند عمق نفوذ و پهنای آن با نتایج دمای الکترون به دست آمده از مشاهدات بینابنمایی نشری پر پلاسما مقایسه شده اند. همچنین نوعی ارتیاط بین انحراف معیار بین دمای الکترون پر پلاسما و کیفیت جوش لیزری در شرایط کاری مختلف مشااهده شد. نهایتا با استفاده از نتایج مشاهدات بینابنمایی و کیفیت جوش مناسب ترین شرایط جوش لیزری برای این آلیاژ به دست آمد
فایل PDF :   بررسی بیناب نشری پر پلاسما در جوشکاری ورق فلز st14 بوسیله لیزر Nd:YAG پالسی    |    2015/10/18